Мирен ум = мирно бъдеще (засилване на въздействието на младежките работници срещу радикализацията)

Този проект се финансира от програма “Еразъм +” на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер – 2019-3-BG01-KA105-077746.