Природата като учител – еко-центрично развитие в младежката работа

Проектът “Природа като учител – еко-центрично развитие в младежката работа” се финансира от програма “Еразъм +” на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер – 2016-3-BG01-KA105-035201.