За нас

ФОНДАЦИЯ

Фондация "Учене за промяна" е основана през 2016 г. от експерти в областта на образованието, обучението и проектните дейности. Основната мотивация на екипа за създаването на Фондацията е да съчетае в една организация дългогодишния си опит в международната младежка работа, младежките политики, проектните дейности и неформалното образование. Екипът от експерти и професионалисти зад организацията от години работят активно заедно в областта на младежката работа на национално и международно ниво. В началото на 2016 г. те решиха да създадат единна организация, която да отговори на специфичните нужди за развитие на неформалното образование и младежкия сектор в България и Европа. Екипът на Фондацията се състои от международни обучители (SALTO, ЦРЧР), координатори на проекти (EEA, ГЕФ, Еразъм +, LLP, YiA, ЕСФ и др.) и експерти в областта на младежките политика (Национален младежки форум).
Нашите споделени ценности са: солидарност, социална справедливост, право на образование и обучение, взаимно сътрудничество, междукултурен и междурелигиозен диалог, обществена и лична отговорност, мир и устойчиво развитие.
А
МИСИЯ: Да подкрепя младите хора в търсенето на призванието им в живота, чрез повишаване на личната осъзнатост, свързаност с природата и изграждане на стабилни ценности.
ВИЗИЯ: Да живеем в общество, водено от ценности, предоставящо възможности за естествено израстване и проявяване на човека чрез неговите неповторими дарби, като неразривна част от глобалната екосистема.
А
Цели на организацията:
 • Подобряване на качеството на младежката работа в България и Европа;
 • Подобряване на качеството и достъпа на деца, младежи и възрастни до възможности за обучение, основани на Неформално образование;
 • Подпомагане на социалното приобщаване, личностното развитие и професионалната реализация на деца и младежи с по-малко възможности или в неравностойно положение;
 • Разработване и популяризиране на педагогически инструменти, базирани на Еко-центрично развитие и Позитивна психология;
 • Насърчаване и популяризиране на социално предприемачество, отговорно потребление и отговорен бизнес;
 • Насърчаване на онлайн обучението и достъпа до обучение и ресурси, базирани в Интернет.
Екипът на Фондацията има задълбочени познания в разработването и изпълнението на обучителни програми насочени към заетост, овластяване, социално приобщаване, устойчиво развитие, опазване на околната среда, социално предприемачество, неформално обучение, интерактивно преподаване, съвременна педагогика и др.
Oсновните области на работа на Фондацията:
Еко-центрично развитие - модерна концепция в психологията на развитието, насърчаваща холистично лично израстване;
Позитивна психология - съвременна тенденция, използваща ресурсите на съзнанието, за да създаде позитивни нагласи и по този начин да повлияе на човешкия капацитет за учене, работа и социална реализация.
Благодарение на опита на членовете на екипа в дейностите на международно ниво, Фондацията разполага с широка мрежа от партньорски организации, както в Европейския съюз, така и в съседните региони, със специален акцент в средиземноморските партньорства - регион EuroMed. На национално ниво Фондацията си партнира с организации като Националния младежки форум, "Международната награда на Херцога на Единбург - България", НЧ "Бъдеще сега 2006", МСМРБ и др.
А
Дейности, които Фондацията изпълнява:
 • Разработване и изпълнение на проекти с национално и международно финансиране;
 • Разработване, организиране и предоставяне на програми за образование и обучение;
 • Осигуряване на висококачествени алтернативни образователни услуги и обучения в областите: Младежка работа, Обучение на обучители и младежки работници, Неформално учене и интерактивно преподаване, Устойчиво развитие, Социално включване, Личностно развитие, Отговорна консумация, Предприемачество и алтернативна заетост, Общностно развитие, Позитивна психология, Еко-центрично развитие, Човешки права, Евро-средиземноморско сътрудничество и други;
 • Установяване на контакти и взаимодействия с други национални и международни организации със сходна дейност;
 • Разработване, публикуване и разпространение на медийни продукти - публикации, видео и аудио материали;
 • Разработване и предоставяне на интернет базирани курсове за обучение и учебни ресурси - www.learningforchange.net;
 • Разпространение на информация и ноу-хау в областта на обучението и образованието;