SPIRAL – principles for sustainable youth development rooted in Nature

 SPIRAL – principles for sustainable youth development rooted in Nature Учене за промянаSPIRAL – principles for sustainable youth development rooted in Nature

 

е обучителен курс за младежки работници финансиран по програма Еразъм +.

 

„SPIRAL“ е проект, целящ да подкрепи индивидуално развитие на младежите (особено на непривилегировани и трудно достъпни групи – в частност с образователни проблеми, ранно напуснали училище, с проблеми с психичното здраве, от малцинства, в риск от радикализация и др.); да укрепи тяхното психическо здраве и да доведе до устойчиви професионални и житейски резултати. Той постига резултатите си чрез предоставяне на иновативен модел, уникален за сферата на младежката работа, базиран на природни методи, дейности на открито и психологически подходи.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е:

Увеличаване капацитета на младежките работници за подкрепа на устойчивото индивидуално развитие на младежите, с цел намаляване на риска от поведенчески, психологически и здравни отклонения (образователни проблеми, ранно напускане на училище, проблеми с психичното здраве, социално изключване, радикализация и др.), чрез използване на допълващ подход, съчетаващ природнобазирани методи, когнитивни и соматични (физически) практики и психология на развитието.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
  • Развиване на споделено разбиране за нуждите в развитието на младите хора, особено на непривилегировани и труднодостъпни младежи (образователни проблеми, ранно напуснали училище, проблеми с психичното здраве, малцинства и др.);
  • Развиване на компетенции, които дават възможност на младежките работници да работят с млади хора в сложни лични ситуации, като по този начин разгръщат пълния им потенциал;
  • Практикуване от участниците на природнобазирани методи, когнитивни и соматични (физически) практики и психологически техники за подкрепа индивидуалното развитие на младежи с цел социално включване и реализация;
  • Създаване на среда за развитие на основни ценности, които младежките работници да насърчават със своите целеви групи: подкрепа, единство, уважение, съпричастност, приобщаване, приемане;
  • Изработване от младежките работници на практически сесии произлизащи от интегрирания подход представен в проекта и адаптирани за техните конкретни целеви групи и местна общност.

 

Проектът „SPIRAL” предвижда само една дейност – обучителен курс за младежки работници от програмните страни. Курсът ще се проведе в село Гудевица, община Смолян в обучителния център „Училище сред природата”. Ще включва участници от следните страни: България, Румъния, Кипър, Ирландия, Северна Македония, Италия, Франция, Чехия, Гърция и Португалия. Той ще се проведе между 22 до 30 септември 2020 г. (22 и 30 са дни за пристигане и отпътуване от мястото на провеждане). Общия брой участници ще бъде 21.

Освен тях в мобилността ще участват 3 обучители, по един от България, Румъния и Кипър, както и едно лице за логистична подкрепа и координация на място. Така общия брой на въвлечените в курса ще е 25 души.

„SPIRAL“ е фокусиран върху 8 базови нужди на психическото развитие на младите хора, които не са достатъчно покрити в съвременното общество. Искаме с този проект да предложим на младежките работници от различни европейски страни да развият компетенции за прилагане на методи за адресиране на тези нужди у младежите; да подкрепят индивидуалното им развитие с цел социално включване и реализация, и да осигурят превенция срещу много поведенчески, психологически и здравни отклонения (образователни проблеми, ранно напускане на училище, проблеми с психичното здраве, социално изключване, радикализация и др.).

Проектът е насочен към специалисти в сферата на личностното развитие (обучители, младежки работници, социални работници, ментори, учители и младежки консултанти). Такива, които активно работят по теми, свързани с индивидуално развитие, младежка безработица/заетост, социално включване, развиване на специфични компетенции у млади хора и др.