Политика за поверителност

Политика за поверителност

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. В тази връзка Фондацията събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.

Електронни адреси и телефон за контакт

Електронните адреси, предоставени от вас като участници в наши събития, анкети, абониране за онлайн информация и други дейности (обучения, семинари, програми и пр.), ще бъдат използвани само във връзка с предоставяне на информация и възможности за включване в дейности във връзка с повишаване качеството на Младежката работа, Неформалното учене и личното и професионално развитие на младежите в България и по света.

В случай че сте отправили запитване към нас чрез формата ни за контакт от сайта на Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” или директно към електронния ни адрес, Вашите данни за контакт (имена и електронен адрес) ще бъдат използвани единствено за целите на отговора на отправеното запитване. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без Вашето съгласие.

Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас. Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” не предоставя електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Сигурност на информацията

Използваме различни защитни методи като криптиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на Вашата информация. Информацията за Вас, която имаме е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са се подписали, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА”:

  1. право на информация;
  2. право на достъп до личните му данни;
  3. право на коригиране;
  4. право на изтриване;
  5. право на ограничаване на обработването;
  6. право на преносимост на данните;
  7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА”, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на Фондацията – home@learningforchange.net

Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА”.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: home@learningforchange.net или на телефон: (+359) 896 756 267.