Европейско портфолио на младежкия работник

Last Updated On June 14, 2018
You are here:
 Европейско портфолио на младежкия работник Учене за промянаПортфолиото : инструмент, който подпомага утвърждаването на неформалното образование и професията на младежкия работник

Европейското портфолио е създадено по инициатива на Съвета на Европа. То е разработено като конкретна илюстрация на ангажираността на правителствата на държавите членки да насърчават признаването на неформалното образование на младите хора и уменията, придобити в тази рамка, чрез практическо реализиране на младежката работа. Ако погледнете Препоръка N 2003 (8) на Комитета на министрите на държавите членки (вж. Приложение), ще видите какви мерки и действия са призовани да предприемат правителствата и Съветът на Европа, за да се постигнат тази цел. Забележете, че създаването на Европейското портфолио е изрично упоменато в посочената препоръка.

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОРТФОЛИОТО