Завършване на проекта “През Интелигентност към Вдъхновение”

Проектът “През Интелигентност към Вдъхновение” е към своя край, но същевременно краят му представлява ново начало за всеки един от участниците в него. Младежкият обмен, имащ за цел да допринесе за личностно и професионално развитие и усъвършенстване на личните силни страни и таланти на участниците в него, приключва с началото на един все по-засилващ се процес на разгръщане на личния потенциал и сбъдване на съкровените мечти.

Младежкият обмен предостави среда на младежите, в която те имаха възможността да учат и придобиват нови компетенции. Процесът на учене се състои от три последователни стъпки, които бяха изпълнени в голяма степен по отношение на цялата група: създаване на нагласи, развитие на знания и изграждане на умения. В тези стъпки се включват специфични резултати, до които успешното изпълнение на проекта достигна, чиито водещи направления са:

 • Модел за Множествена интелигентност
 • Стилове на учене
 • Вземане на решение
 • Поставяне на цели
 • Саморефлексия и самооценка
 • Презентиране пред аудитория
 • Сътрудничество и успешна работа в екип
 • Ефективна и успешна комуникация
 • Творчество
 • Компетентност за работа в междукултурна среда и междукултурно разбирателство и диалог
 • Позитивно отношение към самоанализ и себеизразяване
 • Солидарност/толерантност към различни култури и ценности
 • Подкрепа на съвместната работа за постигане на обща цел

 

От тук нататък проектът продължава с допълнителни последващи деийности и насоки, които включват:

 • иницииране на допълнителни проучвания и проекти за създаване на инструменти и материали, базирани на теорията на Множествената интелигентност и нейното място в младежката работа;
 • Насърчаване разпространението на резултатите от проекта сред широк кръг от младежки работници и хора, работещи в сферата на образованието;
 • Разпространение на всички инструменти, материали и продукти, използвани и създадени, като резултат от проекта;

Вижте повече за случилото се по време на обмена:

 1. Галерия със снимки във Фейсбул – последвай този линк
 2. Видео заснето от участниците в обмена – последвай този линк
 3. Официално видео за проекта – последвай този линк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *