Практики за себеусъвършенстване

В тази секция на сайта ще ви предложим поредица от практики и методи за личностно развитие и себеусъвършенстване. Всяка седмица ще публикуваме по една нова практика или метод. Основните цели на тази инициатива са:

  1. Да подпомогне адресирането на някои от основните нужди на индивидуалното развитие, които не са добре покрити в съвременната образователна система, възпитание и общество. Това са нужди, които всеки човек има, и които адресирани правилно, водят до разцвет на индивида: Принадлежност; Усещане за свързаност; Благоденствие; Учене през целия живот; Увереност; Автентичност; Майсторство; Призвание;
  2. Да създаде възможност и рамка за дългосрочно учене и развитие.
  3. Да предложи практики и методи произхождащи от три подхода: природнобазирано учене, позитивна психология и екоцентрично развитие

След някои от практиките ще ви предложим и структуриран процес на размисъл (рефлексия) с подготвени инструкции. По този начин ще подпомогнем усвояването на натрупания от изпълнението на практиката опит. За пълноценното изпълнение на някои от практиките ще ви е необходим и бележник или тетрадка, за да запишете своите преживявания, мисли и чувства.