Постигни вътрешен мир – Изгради външен мир: засилване на влиянието на младежките работници срещу радикализацията

Този проект се финансира от програма “Еразъм +” на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер – 2018-1-BG01-KA105-047569.