Усмихни се! – Позитивна психология в подкрепа на включването на маргинализирани младежи

 Усмихни се! – Позитивна психология в подкрепа на включването на маргинализирани младежи Учене за промянаУсмихни се! – Позитивна психология в подкрепа на включването на маргинализирани младежи

е обучителен курс за младежки работници финансиран по програма Еразъм +.

Основна цел на настоящият проект е да съдейства за включването и социалната интеграция на маргинализирани групи младежи. За да повлияе на това проектът разчита на повишаване качеството на младежката работа и квалификацията на младежките работници за прилагане на иновативни методи в работа с труднодостъпни младежи, специално насочвайки се към тяхното психическо здраве и устойчивост. Чрез развитието на компетенциите на младежките работници за използване на съвременни методи (позитивна психология) се постига по адекватен отговор на потребностите на младите хора в риск и тези недостъпни за социалната работа и образователната система.

Проектът представя модерни тенденции, свързващи образованието, психологията, личностното развитие, социалната подкрепа и коучинга. Демонстрира за първи път в работата с младежи съвременни подходи в ученето и личностното развитие – позитивна психология, позитивна педагогика, терапевтични практики и др.

Основна целева група на обучението са младежки работници работещи с маргинализирани младежи в подкрепа на тяхното социално включване, личностно и професионално развитие. По този начин чрез прилагане на иновативни интегрирани подходи за индивидуална подкрепа в младежката работа ще се подобри достъпа и обществената ангажираност на младежите в неравностойно положение (маргинализирани и трудно достъпни целеви групи).

В интегрирания подход и методика за подкрепа на личностното развитие са включени инструменти от:

  • Позитивна психология;
  • Позитивно образование;
  • Практики за личностно развитие;
  • Социална работа.

ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е ДА ОБУЧИ МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРАКТИКИ ОТ ПОЗИТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ В РАМКИТЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПОДКРЕПА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ И ТРУДНО ДОСТЪПНИ МЛАДЕЖИ.

Специфични цели:
  • Развиване на знания за състоянието в Европа по отношение на маргинализираните младежи (NEET, трудно достъпни, мигранти, малцинства и др.);
  • Предоставяне на знания и умения свързващи позитивната психология, позитивното образование, личностното развитие и младежката работа;
  • Повишаване осведомеността на младежките работници относно нуждата на маргинализираните младежи от подкрепа на психическото здраве, личностно и професионално развитие;
  • Развиване на умения за предоставяне на подкрепа и подпомагане на включването на младежи чрез използване на интегриран подход;
  • Демонстрация на иновативни методи и инструменти за работа с маргинализирани млади хора от областите Позитивна психология, Позитивно образование и Практики за личностно развитие;
  • Разработване на практически инструменти за работа с маргинализирани младежи.