Мостове за установяване на партньорства за ЕДС – # B.E.E.P 2018-2019

 Мостове за установяване на партньорства за ЕДС – # B.E.E.P 2018-2019 Учене за промянаФондация „Учене за Промяна” е партньор в KA2 дългосрочното стратегическо партньорство в сферата на младежта, финансиран по програмата Еразъм +. Партньори по проекта са организации от България, Тунис, Италия, Португалия, Испания, Египет, Алжир и Йордания.

Обща цел

Увеличаване на качеството и определяне на стандарти за изпълнение на проектите за ЕДС в контекста на евро-средиземноморския регион с цел подпомагане на младежките организации и младите хора за тяхното личностно развитие. Създаване на силни партньорства в областта на евро-средиземноморското сътрудничество в областта на младежта.

Специфични цели

• Подобряване на базата от знания и основните умения на младежките работници в областта на ЕДС
• Разработване на иновативен ИКТ инструмент за подпомагане на изпълнението на проекти по ЕДС
• Развитие на умения у млади хора за разработване на проекти по ЕДС, основаващи се на принципите на неформалното обучение
• Развитие на умения за управление на процеса на самостоятелно учене
• Развитие на умения за ефективна комуникация между партньорската организация от страните от ЕС и средиземноморския регион
• Развиване на компетенции за подпомагане и улесняване на процеса на междукултурно учене

Дейности

Проектът е процес от стъпки, които следват логическа последователност и водят до постигането на конкретни резултати. По-долу са представени основните дейности, планирани да бъдат изпълнени по време на проекта:
• A1: Първа транснационална среща на екипа на проекта
• A2: Развитие и тестване на интелектуалните продукти (онлайн инструмент за качество на ЕДС)
• A3: Обучителен семинар за младежки работници, заинтересовани страни, ментори и координатори
• A4: Изпълнение на проекти по ЕДС
• А5: Транснационална среща на екипа за оценка на проекта