Мирен ум = мирно бъдеще (засилване на въздействието на младежките работници срещу радикализацията)

 Мирен ум = мирно бъдеще (засилване на въздействието на младежките работници срещу радикализацията) Учене за промянаМирен ум = мирно бъдеще (засилване на въздействието на младежките работници срещу радикализацията)

 

е обучителен курс за младежки работници финансиран по програма Еразъм +.

 

Този проект подпомага професионалното развитие на младежките работници и значително подобрява нивото на техните ключови компетенции. Използвайки методи от неформално учене и обучението чрез преживяване, както и иновативни концепции в младежката работа (позитивна психология и позитивно образование), той цели постигане на по-добро бъдещо общество, водено от уважение към правата на човека, активно гражданство, междукултурен диалог, социално включване и солидарност. В края на проекта младежките работници ще имат подобрени компетенции и по-добро качество в работата и дейностите си в полза на младите хора.

Проектът е в съответствие с приоритетите на E+, тъй като ще осигури на младежките работници компетенциии и методи, необходими за предотвратяване на радикализацията на младите хора и ще предаде общите основни ценности на нашето общество, особено на трудно достъпните млади хора. Проектът, в крайна сметка, ще достигне до маргинализирани млади хора, засилвайки зачитането на правата на човека и демократичните ценности.

 

В тази връзка ОСНОВНАТА ЦЕЛ на този проект, е да развие компетенциите на младежките работници за предотвратяване на радикализацията на младите хора, особено от трудно достъпните целеви групи.

 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта са:
  • Да развие разбиране за общата реалност в цяла Европа по отношение на радикализацията;
  • Да повиши осведомеността за причините за радикализация случваща се сред младите хора в различни части на обществото;
  • Да повиши осведомеността и знанията на младежките работници относно необходимостта на младите хора от развиване на основни ценности;
  • Да развие умения за предотвратяване на насилие и радикализация сред младите хора, особено при трудно достъпните младежи;
  • Да предостави иновативни методи и инструменти (базирани на позитивна психология и позитивно образование) за работа с труднодостъпни млади хора;
  • Да заздрави основните ценности на самите младежки работници и да ги мотивира да работят за развитието на тези ценности с техните целеви групи;
  • Да разработи последващи дейности, насочени към труднодостъпни млади хора.

 

Основната дейност в проекта е ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ. Курсът ще съдържа 7 пълни обучителни дни. Обучението ще се проведе в България между 5 и 11 май 2020 г., в обучителен център „Училище сред природата” в с.Гудевица, община Смолян.

Участниците ще бъдат 24 младежки работници от 8 държави (България, Холандия, Испания, Северна Македония, Гърция, Хърватия, Италия и Полша). Екипът за обучение ще включва 2 обучители и 1 помощен персонал (проектен координатор/логистик).