Декларация за освобождаване от отговорност

Това е текста на “Декларация за освобождаване от отговорност” – задължителен документ за уастие в програми на Фондация “Учене за Промяна”. Може да се запознаете с текста по-долу, а в долния край на текста ще намерите линк за изтегляне на бланката за попълване.

Ако сте се записал за участие в програма на Фондация “Учене за Промяна”, моля изтеглете „Декларация за освобождаване от отговорност”, отпечатайте я, попълнете я и я подпишете. Сканирано копие изпратете преди програмата на имейл home@learningforchange.net. В заглавието на имейла посочете – Име на програмата, дата на провеждане и вашето име. Оригинала на документа вземете със себе си и представете при началото на програмата.

  ***

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

Аз, долуподписаният/ата …………………………………………………………………………….,

декларирам, че участвам доброволно в организираната от Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” програма ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(име и дати на програмата)

Поемам изцяло риска и отговорността за собственото си здраве. Осъзнавам възможността да настъпи потенциална опасност за живота ми и риск от наранявания или имуществени щети.

Декларирам, че съм запознат/а с рисковете, които могат да бъдат причинени от терена, екипировката, личното ми физическо състояние, метеорологичните условия, горските животни, дърветата, автомобилния трафик, както и от действия на трети лица.

Декларирам, че съм физически здрав/а, че притежавам необходимите умения, за да участвам в програмата и че действията ми не са противопоказни по лекарско предписание.

Съгласен/а съм тази Декларация да бъде използвана от организаторите за освобождаването им от отговорност във всички случаи на предявени към тях искове, като се ангажирам от мое име и от името на мои роднини, наследници, колеги и други лица.

С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.

Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.

Декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на тази декларация.

 

Подпис :………………………………………………………………… Дата :…………………………………………

 

УЧАСТНИК ПОД 18 г.!!! Декларирам, че съм родител/настойник на УЧАСТНИКА

…………………………………………………………………………………………………… и нося юридическа отговорност за действията му. С настоящото декларирам, че съм запознат/а със съдържанието на Декларацията и поемам потенциалните рискове за УЧАСТНИКА.

Подпис …………………………..

***

 

Изтеглете декларацията за попълване и подпис тук – Декларация за освобождаване от отговорност